Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.

Informacje o Gminnym Ośrodku Kultury

Statut GOK

Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu

 

Załącznik do uchwały Rady Gminy z dnia 27-04-01 NrXXIX/151/01


Rozdział I

Przepisy ogólne:

§1

Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu, zwany dalej " ośrodkiem" został utworzony na mocy uchwały Gminnej Rady Narodowej w Niebylcu Nr FW18/85 z dnia 29 stycznia 1985 r. i działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zmian/.
 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr. 13, poz. 74 z późn. zmian/.
 3. Statutu Gminy Niebylec.
 4. Niniejszego Statutu.

§2

Organizatorem Gminnego Ośrodka Kultury jest Gmina Niebylec.

§3

Gminny Ośrodek Kultury obejmuje swoją działalnością teren gminy Niebylec.

§4

 1. Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury jest budynek GBP i budynek wielofunkcyjny w Niebylcu.

2. Do działalności środowiskowej GOK udostępniane zostaną nieodpłatnie: świetlice i sale w budynkach użyteczności publicznej w gminie Niebylec.

§5

Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem Kultury sprawuje Zarząd Gminy.

§6

Gminny Ośrodek Kultury korzysta z pomocy fachowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

Rozdział II


Cel i przedmiot działania:

§7

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z założeniami polityki kulturalnej państwa na podstawie własnego programu.

§8

Podstawowym celem Gminnego Ośrodka Kultury jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

§9

Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy między innymi:

 1. rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych.
 2. przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kulturalnych.
 3. kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze.
 4. organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej.
 5. organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze.
 6. organizowanie form indywidualnej aktywności kulturalnej.
 7. organizowanie imprez kulturalnych.

§10

1. Gminny Ośrodek Kultury może na zasadach określonych w odrębnych przepisach:

 1. organizować wystawy, odczyty, spektakle, koncerty,
 2. prowadzić naukę języków obcych,
 3. prowadzić wypożyczalnię kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego, kaset wideo i literatury fachowej,
 4. prowadzić działalność wydawniczą,
 5. organizować imprezy rozrywkowe, turystyczne i rekreacyjno - sportowe,
 6. prowadzić ogniska artystyczne i impresariat artystyczny.
 7. organizować imprezy zlecone / okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe/,
 8. świadczyć usługi gastronomiczne, poligraficzne, fonograficzne,

2. Zadania określone w ust. 1 Gminny Ośrodek Kultur}\' może realizować na podstawie zezwoleń wydawanych w oparciu o odrębne przepisy.

3. Środki uzyskane z działalności gospodarczej wykorzystywane będą na działalność statutową GOK.

§11

Gminny Ośrodek Kultury może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.


Rozdział III


Organy Gminnego Ośrodka Kultury, organizacje, pracownicy:

§12

1. Gminny Ośrodek Kultury samodzielnie opracowuje plany swojej działalności.

2. Właściwa komisja Rady Gminy w Niebylcu opiniuje program działania Gminnego Ośrodka Kultury z prawem do uzupełnienia tego programu o własne wnioski.

3. Właściwa Komisja Rady Gminy w Niebylcu dokonuje analizy wykonania programu działania Gminnego Ośrodka Kultury. Ocenę i wnioski z niej wynikające przedstawia Radzie Gminy W Niebylcu.

§13

1. Na czele Gminnego Ośrodka Kultury stoi dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje GOK na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Gminy po zasięgnięciu opinii właściwej komisji Rady Gminy oraz WDK w Rzeszowie.

§14

 1. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury kieruje całokształtem jego pracy
 2. Do obowiązków dyrektora należy podejmowanie decyzji związanych z programowaniem i planowaniem pracy placówki oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją.
 3. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury odpowiada również za gospodarkę finansową placówki, ponosi odpowiedzialność materialną za jej mienie.

§15

 1. Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.
 2. W Gminnym Ośrodku Kultury mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością kultury.
 3. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor GOK.

§16

 1. Dyrektor Ośrodka i pracownicy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 2. Wynagrodzenie dia pracowników Ośrodka ustalone jest na podstawie odrębnych przepisów- regulaminu wynagradzania opracowanego przez Dyrektora.

§17

1. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka określa jego regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora tej instytucji po zasięgnięciu opinii organizatora.


Rozdział IV


Gospodarka finansowa GOK:

§18

 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i koszty niezbędne na jego działalność.
 3. Ośrodek pokrywa koszty bieżące działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.

Przychodami Ośrodka są wpływy:

 1. z dotacji budżetowej organizatora,
 2. ze środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,
 3. z innych źródeł.
 4. Wartość majątku Ośrodka tworzy fundusz Ośrodka.
 5. Ośrodek tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 6. Ośrodek prowadzi rachunkowość wg zasad określonych w przepisach o rachunkowości.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§19

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

UCHWAŁA NrXXIX/151/01 Rady Gminy w Niebylcu z dnia 27 kwietnia 2001r.


w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Niebylcu.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 1996r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późn. zmianami), oraz art. 13 w związku z art. ust. 1 i 3 w związku z art. 9 i 10 ust. 1 ustawy 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. z 200lr. Dz. U. Nr 13, poz. 123),

Rada Gminy postanawia:

§1

Nadać Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Niebylcu statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Zobowiązać dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu do opracowania regulaminu organizacyjnego, określającego zadania oraz szczegółowy zakres działania Ośrodka.

§3

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Gminy, a nadzór nad jej realizacją powierza się Komisji Kultury, Oświaty, Ochrony Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr V/25/03

Rady Gminy Niebylec z dnia 18 marca 2003r.


w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 13 w związku z art. 9 i 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z póxn. zmianami), Rada Gminy Niebylec postanawia:

§1

W załączniku do uchwały Nr XXIX/151/01 Rady Gminy Niebylec z dnia 27 kwietnia 200lr. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Niebylcu, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 8:
a) dotychczasową treść oznacza się ust. 1
b)dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
"2. Celem dodatkowym Ośrodka jest organizowanie sportu i rekreacji na terenie gminy."
w § 9:
a)dotychczasową treść oznacza się ust. 1,
b)dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
"2. Celami dodatkowymi Ośrodka są w szczególności:

 1. organizowanie imprez turystycznych, rekreacyjno - sportowych i kulturalno - sportowych,
 2. koordynowanie szkolnych zawodów sportowych i rekreacyjnych,
 3. współpraca z mediami,
 4. koordynowanie prac pielęgnacyjnych obiektów sportowych." Zobowiązać dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu do wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Ośrodka wynikających ze znowelizowanego statutu.

§3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy, a nadzór nad jej realizacją powierza się Komisji Ekonomicznej i Infrastruktury Rady Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Niebylec, dnia 10-11-2017 r.   Zaproszenie! Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu zaprasza do udziału w Turnieju Piłki Siatkowej.    Szczegóły w czytaj więcej.

Oglądaj cały artykuł
Zaproszenie do udziału w GLS

Niebylec, dnia 03-11-2017 r.   XXIV Festiwal Piosenki Różnej.   W dniu 26 października sala OSP w Konieczkowej była miejscem spotkania uczestników XXIV Festiwalu Piosenki…

Oglądaj cały artykuł
XXIV Festiwal Piosenki Różnej

Niebylec, dnia 19-10-2017 r.   Zaproszenie! Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu zaprasza na...    Szczegóły w czytaj więcej.

Oglądaj cały artykuł
Zaproszenie na Impresje Jazzowe

Niebylec, dnia 11-10-2017 r.   II Marsz po zdrowie.   8 Października br w Gwoźnicy Górnej odbyła się impreza promująca zdrowy i aktywny styl życia…

Oglądaj cały artykuł
II Marsz po zdrowie.

Niebylec, dnia 09-10-2017 r.   Zaproszenie! Dom Kultury "Sokół" w Strzyżowie zaprasza na...    Szczegóły w czytaj więcej.

Oglądaj cały artykuł
Zaproszenie na Cellostradę

Niebylec, dnia  25- 09-2017 r. Informacja!   Od poniedziałku tj. 25 września do nabycia nowy numer "Głosu Niebylca" w stałych punktach sprzedaży na terenie gminy…

Oglądaj cały artykuł
Info - Głos Niebylca

Niebylec, dnia 21-09-2017 r.   Zaproszenie! Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu zaprasza na...    Szczegóły w czytaj więcej.

Oglądaj cały artykuł
Zaproszenie na zajęcia Badminton

Niebylec, dnia 21-09-2017 r.   Zaproszenie! Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu zaprasza na Nordic Walking - II Marsz po zdrowie.  Szczegóły w czytaj więcej.

Oglądaj cały artykuł
Zaproszenie do udziału w II marszu po zdrowie

Niebylec, dnia 06-09-2017 r.   Jubileusz 40 - lecia "Kapela Jany" z Niebylca   27 sierpnia br. świętowaliśmy 40-lecie działalności artystycznej kapeli ludowej „Jany”. Z…

Oglądaj cały artykuł
Jubileusz 40 - lecia

Niebylec, dnia  05- 09 -2017 r. Informacja!   Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu, zaprasza na pierwsze zajęcia: 1. Młodszą grupę Promyczków dnia 12. 09. 2017…

Oglądaj cały artykuł
Informacja dla Promyczków i Mażoretek

GOK Niebylec tel 17 277 30 30